iHtmlText = $aHtmlText; $this->iMaxColumns = $aMaxColumns; } function convert() { $this->iHtmlParser = new HtmlParser($this->iHtmlText); $wholeText = ""; while (($line = $this->getLine()) !== false) { $wholeText .= ($line . "\r\n"); } return $wholeText; } function getLine() { while (true) { if (!$this->addWordToLine($this->iCurrentWord)) { $retvalue = $this->iCurrentLine; $this->iCurrentLine = ""; return $retvalue; } $word = $this->getWord(); if ($word === false) { if ($this->iCurrentLine == "") { break; } $retvalue = $this->iCurrentLine; $this->iCurrentLine = ""; $this->iInText = false; $this->iCurrentWord = ""; return $retvalue; } } return false; } function addWordToLine ($word) { if ($this->iInScript) { return true; } $prevLine = $this->iCurrentLine; if ($word === $this->TOKEN_BR) { $this->iCurrentWord = ""; return false; } if ($word === $this->TOKEN_P) { $this->iCurrentWord = $this->TOKEN_BR; return false; } if ($word === $this->TOKEN_UL) { $this->iCurrentWord = $this->TOKEN_BR; return false; } if ($word === $this->TOKEN_ENDUL) { $this->iCurrentWord = $this->TOKEN_BR; return false; } if ($word === $this->TOKEN_LI) { $this->iCurrentWord = $this->TOKEN_AFTERLI; return false; } $toAdd = $word; if ($word === $this->TOKEN_AFTERLI) { $toAdd = ""; } if ($prevLine != "") { $prevLine .= " "; } else { $prevLine = $this->getIndentation($word === $this->TOKEN_AFTERLI); } $candidateLine = $prevLine . $toAdd; if (strlen ($candidateLine) > $this->iMaxColumns && $prevLine != "") { return false; } $this->iCurrentLine = $candidateLine; return true; } function getWord() { while (true) { if ($this->iHtmlParser->iNodeType == NODE_TYPE_TEXT) { if (!$this->iInText) { $words = $this->splitWords($this->iHtmlParser->iNodeValue); $this->iCurrentWordArray = $words; $this->iCurrentWordIndex = 0; $this->iInText = true; } if ($this->iCurrentWordIndex < count($this->iCurrentWordArray)) { $this->iCurrentWord = $this->iCurrentWordArray[$this->iCurrentWordIndex++]; return $this->iCurrentWord; } else { $this->iInText = false; } } else if ($this->iHtmlParser->iNodeType == NODE_TYPE_ELEMENT) { if (strcasecmp ($this->iHtmlParser->iNodeName, "br") == 0) { $this->iHtmlParser->parse(); $this->iCurrentWord = $this->TOKEN_BR; return $this->iCurrentWord; } else if (strcasecmp ($this->iHtmlParser->iNodeName, "p") == 0) { $this->iHtmlParser->parse(); $this->iCurrentWord = $this->TOKEN_P; return $this->iCurrentWord; } else if (strcasecmp ($this->iHtmlParser->iNodeName, "script") == 0) { $this->iHtmlParser->parse(); $this->iCurrentWord = ""; $this->iInScript = true; return $this->iCurrentWord; } else if (strcasecmp ($this->iHtmlParser->iNodeName, "ul") == 0 || strcasecmp ($this->iHtmlParser->iNodeName, "ol") == 0) { $this->iHtmlParser->parse(); $this->iCurrentWord = $this->TOKEN_UL; $this->iListLevel++; return $this->iCurrentWord; } else if (strcasecmp ($this->iHtmlParser->iNodeName, "li") == 0) { $this->iHtmlParser->parse(); $this->iCurrentWord = $this->TOKEN_LI; return $this->iCurrentWord; } } else if ($this->iHtmlParser->iNodeType == NODE_TYPE_ENDELEMENT) { if (strcasecmp ($this->iHtmlParser->iNodeName, "script") == 0) { $this->iHtmlParser->parse(); $this->iCurrentWord = ""; $this->iInScript = false; return $this->iCurrentWord; } else if (strcasecmp ($this->iHtmlParser->iNodeName, "ul") == 0 || strcasecmp ($this->iHtmlParser->iNodeName, "ol") == 0) { $this->iHtmlParser->parse(); $this->iCurrentWord = $this->TOKEN_ENDUL; if ($this->iListLevel > 0) { $this->iListLevel--; } return $this->iCurrentWord; } } if (!$this->iHtmlParser->parse()) { break; } } return false; } function splitWords ($text) { $words = split ("[ \t\r\n]+", $text); for ($idx = 0; $idx < count($words); $idx++) { $words[$idx] = $this->htmlDecode($words[$idx]); } return $words; } function htmlDecode ($text) { // TBD return $text; } function getIndentation ($hasLI) { $indent = ""; $idx = 0; for ($idx = 0; $idx < ($this->iListLevel - 1); $idx++) { $indent .= " "; } if ($this->iListLevel > 0) { $indent = $hasLI ? ($indent . "- ") : ($indent . " "); } return $indent; } } /*############################################ Sample : $thumb=new thumbnail("./shiegege.jpg"); // generate image_file, set filename to resize $thumb->size_width(100); // set width for thumbnail, or $thumb->size_height(300); // set height for thumbnail, or $thumb->size_auto(200); // set the biggest width or height for thumbnail $thumb->jpeg_quality(75); // [OPTIONAL] set quality for jpeg only (0 - 100) (worst - best), default = 75 $thumb->show(); // show your thumbnail $thumb->save("./huhu.jpg"); // save your thumbnail to file ---------------------------------------------- Note : - GD must Enabled - Autodetect file extension (.jpg/jpeg, .png, .gif, .wbmp) but some server can't generate .gif / .wbmp file types - If your GD not support 'ImageCreateTrueColor' function, change one line from 'ImageCreateTrueColor' to 'ImageCreate' (the position in 'show' and 'save' function) */############################################ class thumbnail { public $img; private $wm; function thumbnail($imgfile) { //detect image format $this->img["format"]=ereg_replace(".*\.(.*)$","\\1",$imgfile); $this->img["format"]=strtoupper($this->img["format"]); if ($this->img["format"]=="JPG" || $this->img["format"]=="JPEG") { //JPEG $this->img["format"]="JPEG"; $this->img["src"] = ImageCreateFromJPEG ($imgfile); } elseif ($this->img["format"]=="PNG") { //PNG $this->img["format"]="PNG"; $this->img["src"] = ImageCreateFromPNG ($imgfile); } elseif ($this->img["format"]=="GIF") { //GIF $this->img["format"]="GIF"; $this->img["src"] = ImageCreateFromGIF ($imgfile); } elseif ($this->img["format"]=="WBMP") { //WBMP $this->img["format"]="WBMP"; $this->img["src"] = ImageCreateFromWBMP ($imgfile); } else { //DEFAULT echo "Not Supported File"; exit(); } @$this->img["lebar"] = imagesx($this->img["src"]); @$this->img["tinggi"] = imagesy($this->img["src"]); //default quality jpeg $this->img["quality"]=75; } function size_height($size=100) { //height $this->img["tinggi_thumb"]=$size; @$this->img["lebar_thumb"] = ($this->img["tinggi_thumb"]/$this->img["tinggi"])*$this->img["lebar"]; } function size_width($size=100) { //width $this->img["lebar_thumb"]=$size; @$this->img["tinggi_thumb"] = ($this->img["lebar_thumb"]/$this->img["lebar"])*$this->img["tinggi"]; } function size_auto($size=100) { //size if ($this->img["lebar"]>=$this->img["tinggi"]) { $this->img["lebar_thumb"]=$size; @$this->img["tinggi_thumb"] = ($this->img["lebar_thumb"]/$this->img["lebar"])*$this->img["tinggi"]; } else { $this->img["tinggi_thumb"]=$size; @$this->img["lebar_thumb"] = ($this->img["tinggi_thumb"]/$this->img["tinggi"])*$this->img["lebar"]; } } function jpeg_quality($quality=75) { //jpeg quality $this->img["quality"]=$quality; } function show() { //show thumb @Header("Content-Type: image/".$this->img["format"]); /* change ImageCreateTrueColor to ImageCreate if your GD not supported ImageCreateTrueColor function*/ $this->img["des"] = ImageCreateTrueColor($this->img["lebar_thumb"],$this->img["tinggi_thumb"]); @imagecopyresized ($this->img["des"], $this->img["src"], 0, 0, 0, 0, $this->img["lebar_thumb"], $this->img["tinggi_thumb"], $this->img["lebar"], $this->img["tinggi"]); if ( !empty($this->wm)) { $this->img["des"] = $this->_drawWaterMark($this->img["des"],$this->img["lebar_thumb"],$this->img["tinggi_thumb"]); } if ($this->img["format"]=="JPG" || $this->img["format"]=="JPEG") { //JPEG imageJPEG($this->img["des"],"",$this->img["quality"]); } elseif ($this->img["format"]=="PNG") { //PNG imagePNG($this->img["des"]); } elseif ($this->img["format"]=="GIF") { //GIF imageGIF($this->img["des"]); } elseif ($this->img["format"]=="WBMP") { //WBMP imageWBMP($this->img["des"]); } } function save($save="") { //save thumb if (empty($save)) $save=strtolower("./thumb.".$this->img["format"]); /* change ImageCreateTrueColor to ImageCreate if your GD not supported ImageCreateTrueColor function*/ $this->img["des"] = ImageCreateTrueColor($this->img["lebar_thumb"],$this->img["tinggi_thumb"]); @imagecopyresampled ($this->img["des"], $this->img["src"], 0, 0, 0, 0, $this->img["lebar_thumb"], $this->img["tinggi_thumb"], $this->img["lebar"], $this->img["tinggi"]); if ( !empty($this->wm)) { $this->img["des"] = $this->_drawWaterMark($this->img["des"],$this->img["lebar_thumb"],$this->img["tinggi_thumb"]); } if ($this->img["format"]=="JPG" || $this->img["format"]=="JPEG") { //JPEG imageJPEG($this->img["des"],"$save",$this->img["quality"]); } elseif ($this->img["format"]=="PNG") { //PNG imagePNG($this->img["des"],"$save"); } elseif ($this->img["format"]=="GIF") { //GIF imageGIF($this->img["des"],"$save"); } elseif ($this->img["format"]=="WBMP") { //WBMP imageWBMP($this->img["des"],"$save"); } } public function watermark($source, $pos) { $this->wm = array('source'=>$source, 'pos'=>$pos); } public function clearWatermark() { $this->wm = ''; } private function _drawWaterMark($res, $w, $h) { $watermark = imagecreatefrompng($this->wm['source']); imageAlphaBlending($watermark, true); imageSaveAlpha($watermark, true); $watermark_width = imagesx($watermark); $watermark_height = imagesy($watermark); $image = imagecreatetruecolor($w, $h); $image = $res; if ($this->wm['pos'] == 'center') { $dest_x = (int)($w / 2) - (int)($watermark_width/2); $dest_y = (int)($h / 2) - (int)($watermark_height/2); } else { $dest_x = $w - $watermark_width - 5; $dest_y = $h - $watermark_height - 5; } //imagecopymerge($image, $watermark, $dest_x, $dest_y, 0, 0, $watermark_width, $watermark_height, 100); imagecopy($image,$watermark,$dest_x,$dest_y,0,0,$watermark_width,$watermark_height); return $image; } } ?> Motel Luteus

Motel Luteus

Gibier

Spracovanie zveriny voľne žijúcej zveri zo slovenských lesov

  • hlavne z revírov stredoslovenského regiónu
  • opracovanie jednotlivých šálov a kusov mäsa až po kuchynskú úpravu
  • vákuové balenie (0,5-3kg v jednom balení)
  • šokové mrazenie zabezpečujúce najvyššiu kvalitu a dlhodobé uskladnenie (záručná doba 2 roky)
  • dnes už jedna z mála surovín bez rezíduí a cudzorodých látok
  • možnosť úpravy mäsa podľa požiadaviek odberateľa
  • celoročný dodávateľský servis pre zmluvných partnerov

MNOŽSTEVNÉ ZĽAVY DOHODOU

Obj. číslo Názov Cena

INÉ

Bažant pitvaný 7.2EUR / 216.91SK
157 Barania gulášová zmes 6.6EUR / 198.83SK
158 Baranie stehno b. k. 9.36EUR / 281.98SK
159 Baraní chrbát superšpíz 9EUR / 271.13SK
319 Klobása Hubert 6.96EUR / 209.68SK

DANIEL

11 Daniel sviečkovica 24EUR / 723.02SK
12 Daniel stehno b.k. 11.4EUR / 343.44SK
13 Daniel plece b.k. 8.88EUR / 267.52SK
14 Daniel chrbát b.k. 24EUR / 723.02SK
16 Danielí guláš 6.96EUR / 209.68SK

JELEN

1 Jeleň sviečkovica 24EUR / 723.02SK
2 Jeleň stehno b.k. 11.4EUR / 343.44SK
3 Jeleň plece b.k. 8.88EUR / 267.52SK
5 Jeleň krk b.k. 6.5EUR / 195.82SK
4 Jeleň chrbát b.k. 24EUR / 723.02SK
6 Jeleň orez guláš 6.84EUR / 206.06SK
7 Jeleň bok s.k. - ragú 4.2EUR / 126.53SK
8 Jeleň môčing 7.2EUR / 216.91SK
9 Jeleň polievkové kosti 0.36EUR / 10.85SK
2 Jeleň Stehno v celku bez kosti3-10kg 10.32EUR / 310.9SK

DIVIAK

31 Diviak sviečkovica 14.4EUR / 433.81SK
32 Diviak stehno b.k. 9.48EUR / 285.59SK
33 Diviak plece b.k. 7.2EUR / 216.91SK
34 Diviak chrbát b.k. 14.4EUR / 433.81SK
35 Diviak krk b.k. 8.4EUR / 253.06SK
36 Diviak orez guláš 6.6EUR / 198.83SK
38 Diviak chrbát s.k. - karé 7.2EUR / 216.91SK
39 Diviak bok s.k. - ragú 4.2EUR / 126.53SK
41 Diviak slanina na škvarenie 1.2EUR / 36.15SK
42 Diviak stehno s.k. diviačik 6EUR / 180.76SK
43 Diviak plece s.k. diviačik 5.4EUR / 162.68SK
Prasiatko diviačik 4.8EUR / 144.6SK

MUFLÓN

51 Muflón sviečkovica 15.6EUR / 469.97SK
52 Muflón stehno b.k. 9EUR / 271.13SK
53 Muflón plece b.k. 7.8EUR / 234.98SK
54 Muflón chrbát b.k. 15EUR / 451.89SK
55 Muflón orez guláš 6EUR / 180.76SK

SRNA

30 Srna sviečkovica 24EUR / 723.02SK
22 Srna stehno b.k. 16.68EUR / 502.5SK
23 Srna plece b.k. 10.2EUR / 307.29SK
24 Srna chrbát s.k. 17EUR / 512.14SK
28 Srna chrbát b.k. 33.6EUR / 1012.23SK
25 Srna orez guláš 8.28EUR / 249.44SK

Article cena_type->title

Ubytovanie
KONVERZNÝ KURZ : 1 EUR = 30,1260 Sk
Created by LuiGi